Platobné podmienky
Tieto Platobné podmienky sa vzťahujú na produkty a služby TOONECT© poskytované spoločnosťou Button Systems, s.r.o., Brečtanova 1, 833 14 Bratislava, IČO: 36 354 058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 40282/B.

Toonect kredit

Platby za služby a tovary sú vo forme platby vopred. Kedykoľvek môžete pridať prostriedky na svoj finančný účet vedený ako súčasť služby Toonect. Pridanie prostriedkov je označované ako „dobiť Toonect kredit“. Zostatok prostriedkov na finančnom účte je ďalej nazývaný „Toonect kredit“. Náklady na poskytované služby sa odpočítavajú z Toonect kreditu. Vďaka zúčtovaniu používaných služieb voči Toonect kreditu je možné aktivovať služby prakticky ihneď a to aj v prípade malých súm. Keď klesne zostatok Toonect kreditu pod hodnotu najbližšej fakturácie, zasielame upozornenie emailom na fakturačnú email adresu. Prehľad o zmene Toonect kreditu, prijatých platbách a vyúčtovaní služieb je k dispozícii vo web aplikácii služby Toonect.

Možnosti platby

Systém Toonect umožňuje tri typy platieb:

  1. Platba kreditnými a debetnými kartami VISA, VISA Electron*, EuroCard, MasterCard a Diners Club. Platba je realizovaná prostredníctvom služby CardPay od spoločnosti Tatra banka, a.s. Ide o bezpečné spracovanie platby prostredníctvom renomovanej banky. Počas celej transakcie naša spoločnosť nemá prístup k údajom o kreditnej karte klienta. Tie sú poskytnuté výlučne Tatra banka, a.s., spracovateľovi platby v službe CardPay. Pri správnom použití platby je platba spracovaná bezodkladne.

  2. Platba prevodom na účet. Po výbere platby prevodom na účet poskytneme klientovi všetky údaje potrebné na uskutočnenie platby či už ide o platbu v rámci Slovenskej Republiky, alebo o zahraničnú platbu. Pri platbe je nevyhnutne nutné uvádzať správne identifikáciu platby. Každému klientovi je pridelené jedinečné číslo, ktoré je potrebné uviesť pri všetkých platbách ako variabilný symbol. Neuvedenie údaja pre identifikáciu platby môže mať za následok nemožnosť jej spracovania. Spracovanie platieb si vyžaduje spravidla 2-4 pracovné dni. Za dátum úhrady sa považuje deň pripísania prostriedkov na účet spoločnosti Button Systems, s.r.o.

  3. Online platba, Internet banking partnerských bánk. Po výbere tejto možnosti platby ste presmerovaný na stránku Internet banking partnerskej banky. Podporujeme TatraPay od Tatra Banka, a.s. určená pre majiteľov účtu v Tatra banke. Podporu Internet bankingu ďalších bánk pripravujeme v závislosti od dopytu klientov. Pri správnom použití Internet bankingu je platba spracovaná bezodkladne.

Fakturačné údaje

Platby sú možné až po úplnom vyplnení platných fakturačných údajov. Fakturačné údaje môžete následne kedykoľvek upraviť vo web aplikácii služby Toonect. Úplné a správne vyplnenie fakturačných údajov je nutné pre správne vystavenie daňových dokladov najmä vo vzťahu k DPH. Okrem fakturačných údajov je dôležitá fakturačná email adresa. Táto adresa je používaná ako kontaktná adresa pre zasielanie elektronických faktúr, výziev a upozornení súvisiacich s platbami, alebo inými právnymi skutočnosťami.

Vplyv DPH na platby.

Spoločnosť prevádzkovateľ služby je platcom DPH so sídlom v Slovenskej Republike. Prijaté platby podliehajú vyúčtovaniu DPH v zákonom stanovenej výške. Po odpočítaní zákonom stanovej DPH sa zostávajúca časť pripíše k Toonect kreditu. Vyúčtovanie DPH je zrejmé z vystavených daňových dokladov. Výške Toonect kreditu ako aj všetky pohyby na finančnom účte klienta je uvádzaná bez DPH.

Faktúry, daňové doklady.

Faktúry sú zasielané v elektronickej forme na fakturačnú email adresu, ktorá je súčasťou fakturačných údajov klienta. Vystavovanie faktúr sa riadi právnym poriadkom Slovenskej Republiky, ktorá je členským štátom Európskej Únie. Po prijatí platby od klienta je vystavená faktúra, daňový doklad za Toonect kredit - vyúčtovanie platby. Faktúra je zúčtovaním prijatej platby, vrátane zúčtovania DPH. Toonect služby sú poskytované ako služby s platbou vopred s pevným mesačným fakturačným obdobím. Faktúra, daňový doklad je vystavená v prvý deň fakturačného obdobia, obdobia využívania služieb. Fakturovaná suma je vždy odpočítaná z Toonect kreditu. V prípade nedostatočnej výšky Toonect kreditu je zaslané upozornenie s výzvou na dobitie Toonect kreditu. V prípade ak v primeranej lehote nedôjde k dobitiu Toonect kreditu a následne vyúčtovaniu služieb dôjde k obmedzeniu, prípadne deaktivácii poskytovaných služieb. Vystavené faktúry v ich elektronickej podobe sú riadnymi daňovými dokladmi a sú klientom k dispozícii aj vo web aplikácii služby Toonect.

                                                                                                                                                     Ref. BS/PT/01/2013

Recommend to friends: